ડેલાઇટ સેવિંગ ટાઇમ

From CX OUT OF BETA
Jump to navigation Jump to search

[[ચિત્ર:DST_Countries_Map.png|alt=World map. Europe, most of North America, parts of southern South America and southeastern Australia, and a few other places use DST. Most of equatorial Africa and a few other places near the equator have never used DST. The rest of the landmass is marked as formerly using DST.|thumb|Daylight saving time regions: Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend]] ડેલાઇટ સેવિંગ ટાઇમ (DST) એ અમેરિકા અને યુરોપમાં ઉનાળા દરમિયાન ઘડિયાળમાં સમય આગળ કરવાની પદ્ધતિ છે.